نویسنده = دلاور، محمدامیر
تعداد مقالات: 1
1. حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 109-126

10.22069/jwsc.2020.15741.3095

مهناز احمدی؛ محمدامیر دلاور؛ احمد گلچین؛ اکبر حسنی