نویسنده = اسدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل کلاسترهای مختلف بر ضریب مقاومت جریان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 203-218

10.22069/jwsc.2018.13919.2867

مسعود کرباسی؛ محمد قاسمیان؛ مهدی اسدی