نویسنده = دلبری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ﺗﺄثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر شدت زهکشی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: اراضی ﻣﺆسسه تحقیقات برنج کشور)

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 219-233

10.22069/jwfst.2016.9500.2367

مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب؛ محمدرضا یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ معصومه دلبری