نویسنده = بنکداری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 59-76

10.22069/jwfst.2017.11332.2574

مهسا خادمی؛ حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ عیسی ابتهاج