نویسنده = راشکی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان‌زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 257-272

10.22069/jwfst.2016.3197

مریم پاشایی؛ علیرضا راشکی؛ عادل سپهر