نویسنده = بهرامی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش پردازش تصویر دیجیتال در برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 281-293

10.22069/jwfst.2016.7901.2095

حسین حمیدی فر؛ محمد حسین امید؛ محمدجواد امیری؛ مهدی بهرامی