نویسنده = پورمحمدی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل سبال کوهستانی در تخمین تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تویسرکان همدان(

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1-21

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری