نویسنده = امینی، امین
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در استان سیستان و ‏بلوچستان

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 307-313

ام البنی محمدرضاپور؛ امین امینی؛ فاطمه کاراندیش