نویسنده = خیرفام، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر وزن‌دهی مناسب داده‌های منحنی رطوبتی خاک در تجزیه‌های حداقل مربعات

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 95-112

10.22069/jwsc.2019.16773.3210

امیررضا شیخ‌بگلو؛ حبیب خداوردیلو؛ کامران زینال زاده؛ حسین خیرفام؛ نسرین آزاد


2. کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری‌های خاک‌زی در مقیاس کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 243-257

10.22069/jwsc.2018.14765.2978

حسین خیرفام؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی