نویسنده = امینی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. برازش الگوی فصلی سری زمانی به میزان آب‌دهی رودخانه‌ها در دامنه زمان (مطالعه موردی: رودخانه اترک)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 307-315

محسن رضانژادکشتلی؛ منوچهر بابانژاد؛ آرش امینی