نویسنده = ایران نژاد، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی شاخص شدت خشکسالی‌ پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 23-44

جواد بذرافشان؛ سمیرا شهبازی؛ پرویز ایران نژاد؛ تیمور سهرابی