نویسنده = جوزی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شاخص های بهره وری و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 117-133

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه