نویسنده = رنجبر فردویی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پتانسیل خطر بیابان‌زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 303-310

10.22069/jwsc.2018.11346.2571

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی


2. ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان‌زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 191-204

مجتبی سلیمانی ساردو؛ فاطمه روستایی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی