نویسنده = داوودیان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مقدار هدررفت خاک با استفاده از رابطه جهانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز جونقان

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 299-306

10.22069/jwfst.2017.11043.2543

مهدی پژوهش؛ علی کاویانی؛ جواد گیوی؛ علیرضا داوودیان؛ افشین هنربخش