نویسنده = جعفری، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. روند فرونشست گردو غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی عوامل اقلیمی و مکانی در شهرستان جوانرود

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 123-140

10.22069/jwsc.2018.11874.2635

فرشاد قادری؛ مهین کرمی؛ پرویز شکاری؛ اعظم جعفری