نویسنده = رمضانی، یوسف
تعداد مقالات: 4
2. بررسی توزیع زمانی بارش‌های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 163-177

10.22069/jwsc.2017.13260.2792

یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمد ناظری تهرودی


4. اثر احداث دیوار موازی بر کاهش آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل در مقطع مرکب

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 151-164

مجتبی کریمی؛ یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی