نویسنده = جلالی، وحیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 197-211

10.22069/jwsc.2020.16809.3214

وحیدرضا جلالی؛ سمانه اطمینان؛ مجید محمود آبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا