نویسنده = رحیمی خوب، علی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پارامترهای مؤثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 203-217

احمد احمدی نیک؛ علی رحیمی خوب