نویسنده = جلیل نژاد ماسوله، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. اثر رطوبت خاک بر ضرایب تبدیل چرخه نیتروژن در آبیاری جویچه ای گیاه ذرت با استفاده از مدل HYDRUS–1D

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 245-258

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل نژاد ماسوله