نویسنده = افشاری، علی
تعداد مقالات: 2
2. فاکتورهای زمین‌زاد و انسان‌زادمؤثر بر خصوصیات مغناطیسی خاک‌های آهکی اطراف زنجان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 73-88

علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی