نویسنده = ذاکری نیا، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه ('گلستان و ب 557)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 215-230

10.22069/jwsc.2019.14333.2906

صالح مهموم سالکویه؛ ابوطالب هزار جریبی؛ قربان قربانی نصر آباد؛ حسین شریفان؛ مهدی ذاکری نیا؛ فاطمه ولی نژاد