نویسنده = حافظ پرست، مریم
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای پایداری در ارزیابی مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز ارس بر اساس رویکرد DPSIR

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 61-77

مریم حافظ پرست؛ شهاب عراقی نژاد؛ سلمان شریف آذری