نویسنده = رادمنش، فریدون
تعداد مقالات: 3
2. بررسی وقوع تغییرات اقلیمی در حوضه‌های آبریز با استفاده از تحلیل ایستایی و روند (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز ارمند)

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 45-61

فرشاد احمدی؛ رضا زمانی احمد محمودی؛ فریدون رادمنش؛ علیرضا امیر رضائیه


3. مدلسازی هوشمند سری زمانی جریان ماهانه حوضه رودخانه شور قروه با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 309-318

اباذر سلگی؛ فریدون رادمنش؛ کامران سلطانی