نویسنده = رنجبریان، آتنا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدلHydrus-2D در شبیه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روشهای مختلف کود آبیاری در مزرعه پیاز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 115-133

خلیل اژدری؛ هادی قربانی؛ آتنا رنجبریان