کاربرد مدل‌سازی فازی بر مبنای خوشه‌بندی c-mean در تخمین تبخیر از تشت (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of fuzzy modeling based on clustering via c-mean for estimation of pan evaporation (case study: Khuzestan Province)