ارزیابی سیستم‌های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی (مطالعه موردی: منطقه فریمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating fuzzy inference systems for estimating hourly reference evapotranspiration (Case Study: Fariman)