در حوضه آبریز زاینده رود SWAT ارزیابی عملکرد مدل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessing the performance of SWAT model in Zayandeh Rud watershed