مدل سازی عددی رسوبات چسبنده با تعیین ترم های نرخ رسوب گذاری و ضریب پخشیدگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Numerical modelling to define deposition rate and dispersion coefficient of cohesive sediments