اثر سیستم های خاک ورزی و کود آلی بر آب شویی برومید تحت کشت ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Effect of tillage systems and organic manure on bromide leaching under corn cropping