بررسی عوامل اقلیمی مؤثر بر وقوع خشک سالی (مطالعه موردی: منطقه زابل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of climatic factors affecting occurrence of drought (Case study: Zabol Region)