تحلیل رسوب نگارها و حلقه های سنجه مشاهداتی رگبارها در حوزه آبخیز آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Analysis of Observed Sedimentgraphs and Rating Loops on Storm Basis in Educational Watershed of Tarbiat Modares University, Iran