بررسی مزرعه ای یکنواختی پخش آب و کود در سطح و پروفیل خاک در سیستم آبیاری میکرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Field Evaluation of Water and Fertilizer Distribution Uniformity in the Soil Surface and Soil Profile under Micro-Irrigation System