تشخیص داده های پرت در روش منشأیابی رسوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Detection of outliers in the sediment fingerprinting method