تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی غلظت کل نیکل و مس در خاک های سطحی اطراف همدان به روش زمین آمار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spatial variability of total Ni and Cu concentration in surface soils surrounding the Hamadan city using geostatistic technique