محاسبه فراوانی نسبی چرخه های یخ و ذوب به منظور شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی مهم در استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Calculation of relative frequency of freezing and thaw cycles to identity risky regions for important garden and crop plants in Khorasan Razavi province