مطالعه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از روش های فیزیکی و شیمیایی، بر کاهش تبخیر از سطح آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Experimental study on the effect of physical and chemical approach in reducing the evaporation from water surface