اثر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب آیش- گندم در شرایط دیم نیمه گرمسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of different tillage practices on some physical soil properties in wheat-fallow rotation under subtropical rainfed farming condition