تاثیر زهکشی سطحی میان فصل بر مشخصات ترک های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

چکیده

در راستای افزایش بهره وری اراضی شالیزاری مدیریت مناسب زهکشی میان فصل می تواند به عنوان یک گزینه مد نظر قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تداوم زهکشی سطحی میان فصل در اراضی شالیزاری استان مازندران بر مشخصات ترک های ایجاد شده در سطح خاک انجام شد. رقم برنج کشت شده طارم هاشمی بود. عملیات مزرعه ای در قالب طرح آزمایشی بلوک های کاملاً تصادفی با شش تیمارتداوم زهکشی صفر (شاهد)، 5، 7، 9، 11 و13روز در 3 تکرار در اراضی شالیزاری مرکز ترویج وتوسعه تکنولوژی هراز به مساحت 360 متر مربع به اجرا درآمد. بر اساس نتایج به دست آمده، اثر زمان تداوم زهکشی سطحی میان فصل بر طول، عرض و عمق ترک های ایجاد شده در سطح خاک معنی داری بود. بیشترین مقادیر عرض و طول ترک های ایجاد شده در سطح خاک به ترتیب با میانگین 7 میلی متر و 10 سانتی متر در تیمار تداوم زهکشی 13 روز به دست آمد. اعمال تیمارهای تداوم زهکشی 11 و 13 روز سبب افزایش معنی دار عمق ترک های ایجاد شده در سطح خاک شد. اعمال تداوم زهکشی میان فصل تا 17 روز در منطقه مورد مطالعه، با توجه به کمتر بودن بیشینه عمق ترک ایجاد شده از عمق لایه سخت خاک و از دیدگاه مدیریت آبیاری تحت تأثیر ترک های ایجاد شده درسطح خاک، قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of midseason surface drainage on the cracks characteristics of surface soil in paddy fields

نویسندگان [English]

  • Nader Pirmoradian 1
  • Nasrin Dehghani 1
  • Valiollah Karimi 2
  • Maryam Navabian 1
1 University of Guilan
2 Haraz Extension & Technology Development Center
چکیده [English]

To increase productivity of paddy fields, a suitable management of midseason drainage can be considered. This study was conducted to investigate the effect of surface midseason drainage duration in paddy fields of Mazandaran province on surface cracks of soil. The planted rice cultivar was Tarom-Hashemi. A field experiment was done with the six surface drainage duration treatments of 0, 5, 7, 9, 11, 13 days and three replications at Haraz Extension and Technology Development Center. Base on the results, the effects of surface midseason drainage duration on length, width and depth of the soil cracks were significant. Maximum width and length of the soil cracks were 7 mm and 10 cm, respectively, which were gained by 13-day drainage duration treatment. Application of the 11 and 13 days drainage duration treatments significantly increased the depth of soil cracks. With considering the maximum of soil crack depth be less than hardpan depth, applying 17-day midseason drainage duration in study area is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paddy soils
  • Crack
  • Mid-Season Drainage
  • Surface Drainage