پیش بینی بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی و موجک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آب و هواشناسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه یزد


عنوان مقاله [English]

Predicting monthly precipitation of Kermanshah synoptic station using the hybrid model of neural network and wavelet