بررسی اثر دما بر گرفتگی فیزیکی قطره چکان های طولانی مسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان

چکیده

آبیاری قطره ای یکی از روش‌های کارای آبیاری است که در سال های اخیر کاربرد وسیعی در بخش کشاورزی ایران پیدا نموده است. استفاده از آب های با کیفیت پایین باعث ایجاد مشکلاتی در این سیستم-ها می گردد. گرفتگی فیزیکی قطره چکان ها از جمله مهم ترین این مشکلات می باشد. گرفتگی قطره چکان ها راندمان آبیاری و طول عمر سیستم آبیاری قطره‌ای را کاهش می دهد. ورود مواد معلق و فیزیکی به قطره چکان ها مهمترین عامل گرفتگی قطره‌چکان‌ها و کاهش آبدهی آنها می‌باشد. از سوی دیگر، عوامل مختلفی نظیر دمای آب آبیاری بر آبدهی و گرفتگی قطره چکان ها تاثیر گذار می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دما بر عملکرد عدم گرفتگی قطره‌چکان‌های طولانی مسیر می‌باشد. برای این منظور با ساخت یک مدل فیزیکی آزمایشگاهی و استفاده از ذرات شن با اندازه ها و غلظت های مختلف ، مقاومت به گرفتگی نوارهای آبیاری پلاک دار، درزدار و لوله قطره چکان دار در دماهای 13، 23، 33 و 43 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش دما تاثیر مثبتی بر کاهش گرفتگی قطره چکان ها دارد. نتایج همچنین نشان داد که لوله قطره چکان دار و نوار آبیاری درزدار به ترتیب دارای کمترین و بیشترین نرخ گرفتگی می باشد. همچنین ضریب یکنواختی لوله قطره چکان دار و نوار آبیاری پلاک دار در تمامی شرایط بیشتر از 90 درصد بود. نتایج تحلیل آمار نشان داد که اثر دما بر میزان گرفتگی قطره چکانها در سطح آماری یک درصد معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of temperature on the physical clogging of the long path emitters

نویسندگان [English]

  • Patviz Fathi 1
  • Chonoor Abdi 2
1 Assistant professor of wate sciences and engineering, University of Kurdistan
2 M.S. Student of Water sciences and Engineering, University of Kurdistan
چکیده [English]

Drip irrigation is one of the efficient method, that, in recent years, it is widely used in Iran agriculture. But the use of low quality waters caused problems in this system. Physical clogging of emitters is the most important of these problems. Emitters clogging reduce Irrigation efficiency and drip irrigation system lifetime. Entry of Suspended and physical particles into the emitter is the most important factor of emitters clogging and reducing the discharge rate of there. On the other hand, various factors such as water temperature affect the discharge rate and clogging of emitters. The objective of this study was to investigate the effect of temperature on the anti-clogging performance of the long path emitters. For this purpose by constructing an Experimental physical model and the use of sand grain with different sizes and concentrations, the anti-clogging performance of seamed and seamless irrigation tapes and Emitting pipe was studied at temperatures of 13, 23, 33, and 43 °C. The results show that raising the temperature has a positive effect on reducing of the clogging emitters. The results also showed that the Emitting pipe and seamed irrigation tape have the minimum and maximum clogging rate , respectively. Also, the uniformity coefficient of emitting pipe and seamless irrigation tape was greater than 90 percent in all circumstances. . Statistical analysis showed that the effect of temperature on the clogging rate of emitters is significant at one percent level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical Clogging
  • drip irrigation Tape
  • Temperature
  • Emitting pipe