بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Parameter Optimization of the Nonlinear Muskingum Model Using Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm