استفاده از آنالیز تصویر در مطالعه میکرومورفولوژی برخی از خاک های دارای شرایط اکوییک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Micromorphlogical studies of soils with aquic conditions by image analysis