تأثیر به کارگیری پسماند زمانی بین وقوع حداکثر دمای هوا و دمای خاک در بهبود روابط پیش بینی دمای خاک سالانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Effect of using time-lag between maximum screen temperature and soil temperature in improving annual soil regression equations