ارزیابی مسایل خاکریزی خطوط لوله شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: دشت های عین خوش- فکه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation on embankment layer problems for irrigation pipelines (Case study: Eyn-khosh and Fakeh Pipelines project-Iran)