مطالعه اثر رژیم رطوبتی خاک بر میکرومورفولوژی پدیده های گچی در خاک های استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of soil moisture regime on micromorphoogy of gypsum pedofeatures in soils of Fars province