کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Analytical Hierarchy Process in sites determination of rain water harvesting (Case study: Birjand Basin)