ارزیابی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی از نظر شرب با استفاده از GIS و منطق فازی در (AHP) روش های تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت عقیلی در شمال شرق خوزستان)


عنوان مقاله [English]

Hydrochemical assessment of groundwater resources for drinking by Analytical Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Logic in GIS (Case Study: Aghili Plain in northeast Khuzestan)