تعیین و مقایسه پراکنش مکانی میزان فرسایش خاک به دو روش پیش گویی و شبیه سازی زمین آماری (مطالعه موردی: زیرحوضه های زوجی کچیک استان گلستان)


عنوان مقاله [English]

Determination and comparison of soil redistribution rate by geostatistical simulation and prediction (Case Study: Kachik sub-catchments of Golestan Province)