نقش گیاه آبزی لویی در حذف نیتروژن و فسفر از پساب شهری


عنوان مقاله [English]

Role of typha latifolia aquatic plant in nitrogen and phosphorus removal from treated municipal waste water