تعیین توزیع سرعت در عرض مقاطع مرکب با استفاده از جستجوی ژنتیکی


عنوان مقاله [English]

Optimization of the lateral velocity distribution in rivers using Genetic Algorithm